Algemene voorwaarden


Artikel 1 Definities
 

In deze voorwaarden wordt  verstaan onder:

Ondernemer: De natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt.

Consument:  De natuurlijke persoon die niet handelt inde uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer.

Overeenkomst op afstand:   Een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van een of meer technieken voor communicatie op afstand.

Bedenktijd: De termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht.

Herroepingsrecht: De mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand.

Dag: Kalenderdag

Duurtransactie: Een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid.

Duurzame gegevensdrager: Elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

Artikel 2 Identiteit van de ondernemer
 

Naam FliersBoutique.nl 
Vestigings- en bezoekadres: Nieuweweg 3, 4524 CH Sluis
Telefoonnummer: 0117 – 461337
Bereikbaarheid:
Maandag 10.00 t/m 18.00
Dinsdag  10.00 t/m 18.00
Woensdag 10.00 t/m 18.00
 Donderdag Gesloten
Vrijdag 10.00 t/m 18.00
Zaterdag 10.00 t/m 18.00
Zondag 13:00 t/m 18:00
Emailadres: info@fliersjuweliers.nl
KvK-nummer: 22057209
BTW-nummer: 814034275BO1
Rekeningnummer: Rabobank 10.12.39.157
IBAN-nummer: NL77RABO0130356387
BIC-code: RABONL2U

 

Artikel 3 Toepasselijkheid
 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elk tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.

3.1)  Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek  van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

3.2) Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan men in afwijking van het vorig lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand gesloten wordt, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennis genomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

3.3) Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing  en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 4 Het aanbod
 

Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden de ondernemer niet. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:

 • De prijs inclusief belastingen;
 • De eventuele kosten van aflevering;
 • De wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
 • Het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
 • De wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst;
 • De termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn voor het gestand doen van de prijs;
 • Indien de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is;

 

Artikel 5 De overeenkomst
 

De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden. 

 • Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigd de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het bod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
 • Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de electronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, al de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 • De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:

1) het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;

2) de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een   duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;

3) de informatie over bestaande service na aankoop en garanties;

4) de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt voor de uitvoering van de overeenkomst.


Artikel 6 herroepingsrecht bij levering van producten
 

Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 10 dagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de consument. Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruikt maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en –indien in redelijke wijze mogelijk- in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.


Artikel 7 Kosten in geval van herroeping

 1. Indien de consument gebruik maakt van het herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van de terugzending voor zijn rekening.
 2. Indien de consument het bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terug betalen.


Artikel 8 Uitsluiting herroepingsrecht

 1. Indien de consument niet over een herroepingsrecht beschikt, kan dit door de ondernemer alleen worden uitgesloten indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
 2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
 • die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
 • die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
 • die door hun aard niet teruggezonden kunnen worden
 • waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen van de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft.


Artikel 9 De prijs

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW tarieven.
 2. Prijsverhogingen binnen drie maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke bepalingen of regelingen.
 3. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen en bepalingen, en/of de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen tegen de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
 4. In afwijking van het eerste lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventuele vermelde richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
 5. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief BTW.


Artikel 10 Garantie

 1. Op de garantie van de merkartikelen kunt u overal ter wereld aanspraak maken. U kunt dus bij elke merkdealer terecht;
 2. De garantieperiode bij Fliersboutique staat bij de artikeldetails vermeld, mocht dit niet het geval zijn, dan geld een garantieperiode van 1 jaar op horloges. Deze garantietermijn gaat in op de dag van verzending naar de klant.
 3. Onder de garantie van de horloges valt de werking en eigenschappen van het uurwerk zoals opgegeven door de fabrikant. In deze periode zijn de kosten voor verzending naar de reparatieafdeling en terug van de fabrikant voor rekening van Fliersboutique.
 4. Niet onder garantie valt: Onjuist en/of ondeskundig gebruik van het horloge en/of niet behandelen van het horloge volgens de voorschriften/richtlijnen van de fabrikant. Tevens valt niet onder garantie: glasbreuk en glasbeschadiging; horlogebatterijen; horlogebanden e.d.. Voor sieraden geld dat dit altijd getoetst moet worden door Fliersboutique op garantie wel of niet. E.a. is altijd ter beoordeling van Fliersboutique.
 5. Indien een product niet onder garantie valt, dient de retour- en/of reparatie zending voldoende gefrankeerd te zijn. Verzendkosten van en naar de klant worden niet vergoed. Alvorens een product voor reparatie, garantie of retourzending bij Fliersboutique aan te bieden, dient altijd vooraf contact opgenomen te worden met Fliersboutique.
 6. De garantiebepaling geldt onverminderd de rechten en vorderingen die deze wel aan de koper toekent.

 

Artikel 11 Levering

 1. Fliersboutique zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan Fliersboutique kenbaar heeft gemaakt.
 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal Fliersboutique geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uigevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 1 maand nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.
 4. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal Fliersboutique het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.
 5. Het risico van beschadiging en /of vermissing van producten berust tot het moment van bezorging aan de consument bij de ondernemer, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 6. Fliersboutique behoudt zich het recht voor om met uw toestemming deelleveringen te doen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. De extra (verzend)kosten van de nalevering worden door Fliersboutique gedragen.


Artikel 12 Betaling

 1. Alle vermelde prijzen in de webshop zijn inclusief B.T.W. en exclusief verzendkosten. Voordat  de overeenkomst gesloten wordt zal de totaalprijs zichtbaar zijn.
 2. Betalingen dienen te geschieden via IDEAL of vooruitbetaling.
 3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.


Artikel 13 Klachten en geschillen

 1. Als u een klacht heeft met betrekking tot een geleverd product en/of dienst, neem dan zo snel mogelijk contact met ons op, per telefoon of email (info@fliersboutique.nl ). Uiterlijk binnen 30 dagen zullen wij op uw klacht reageren.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst, moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
 3. Een klacht over een product, dienst of service van de ondernemer kan eveneens worden ingediend via een klachtenformulier op de consumentenpagina van de website van de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie, www.thuiswinkel.org .
 4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.